Dane

  • Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie (31-112), ul. Smoleńsk 20/12 (dalej: Instytut) jest administratorem danych osobowych partnerów, dostawców, kontrahentów, wykonawców, zleceniobiorców oraz/lub ich przedstawicieli, jak i innych podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane w ramach bieżącej działalności.
  • W ramach struktur Instytutu powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@instytutliteratury.eu
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia lub realizacji umowy lub w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora w zakresie spraw związanych z bieżącą współpracą.
  • Przetwarzane przez Instytut dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzeci ani do krajów trzecich, za wyjątkiem sytuacji powierzenia ich przetwarzania na zlecenie Instytutu podmiotom trzecim, które odbywa się na podstawie zawartych umów z podmiotami przetwarzającymi.
  • Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
  • Każda osoba, której dane Instytut przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  • Dane osobowe przetwarzane przez Instytut nie podlegają profilowaniu.
  • Dane osobowe przetwarzane przez Instytut podchodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł.