Dane

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „Rozporządzenie”, informujemy, że:

  • Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie (31-112), ul. Smoleńsk 20/12 (dalej: Instytut lub Administrator) jest administratorem danych osobowych partnerów, dostawców, kontrahentów, wykonawców, zleceniobiorców oraz/lub ich przedstawicieli, jak i innych podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane w ramach bieżącej działalności Instytutu.

  • W ramach struktur Instytutu powołany został Inspektor Ochrony Danych – Małgorzata Haber, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@instytutliteratury.eu lub na adres siedziby Administratora.

  • Dane osobowe są przetwarzane m. in. w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie spraw związanych z bieżącą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z ustaw rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  • Przetwarzane przez Instytut dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich, za wyjątkiem sytuacji powierzenia ich przetwarzania na zlecenie Instytutu podmiotom trzecim, które odbywa się na podstawie zawartych umów z podmiotami przetwarzającymi.

  • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy nadzoru, kontroli, inne organy administracji publicznej upoważnione na mocy przepisów prawa, oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych i umownych obowiązków Administratora, zewnętrzna kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi doradcze.

  • Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności z zachowaniem właściwych przepisów prawa dotyczących archiwizacji.

  • W zakresie określonym przez RODO każda osoba, której dane Instytut przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego została ona uzyskana. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie przez oświadczenie złożone Administratorowi, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania do czasu cofnięcia zgody.

  • Jeśli przekazuje nam Pan/Pani swoje dane samodzielnie, przekazanie to jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy przez Instytut.

  • Instytut nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać.

  • Dane osobowe przetwarzane przez Instytut pochodzą m.in. bezpośrednio od osób, których dotyczą, ich pracodawców lub zleceniodawców lub też są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł.

  • Pozyskane przez Administratora dane osobowe to w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres miejsca pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej; dane te nie stanowią danych wrażliwych.

  Niniejsza informacja ma charakter ogólny. W przypadku takiej potrzeby szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.