Версія українською мовою нижче (Wersja w języku ukraińskim niżej)

Instytut Literatury, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłasza po raz drugi program rezydencji literackich dla pisarek i pisarzy oraz tłumaczek i tłumaczy z Ukrainy. Zapraszamy do spędzenia od trzech do jedenastu twórczych miesięcy pod opieką Instytutu Literatury w Krakowie. Ogłaszamy nabór ciągły do odwołania.

Organizując rezydencje, pragniemy pomóc zrealizować ciekawe projekty pisarskie bądź translatorskie, a także zaprosić ukraińskich twórców do wymiany doświadczeń z polskimi artystami. Naszym rezydentkom i rezydentom oferujemy dogodne warunki do pracy twórczej i realizacji projektów: pomagamy w zakwaterowaniu (możliwy jest pobyt partnerów, dzieci lub zwierząt domowych), stypendium w wysokości co najmniej 3000 zł brutto miesięcznie, wsparcie merytoryczne i logistyczne, a także możliwość zaangażowania się w działalność Instytutu Literatury w Polsce i za granicą, m.in. w promowanie literatury ukraińskiej i polskiej.

Nabór skierowany jest do autorek i autorów, którzy:

 1. posiadają obywatelstwo ukraińskie bądź status rezydenta Ukrainy (nie wyłączając osób, które jednocześnie posiadają Kartę Polaka);
 2. przedstawią interesujący projekt literacki/translatorski;
 3. mają w swoim dorobku co najmniej jedną wydaną drukiem książkę.

Dodatkowym atutem będzie umiejętność komunikacji w języku polskim i/lub innym języku obcym, zwłaszcza w języku angielskim, hiszpańskim albo w którymś z języków krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Aplikacja powinna zawierać:

 1. wypełniony formularz zgłoszenia;
 2. CV z wykazem opublikowanych dzieł literackich lub tłumaczeń;
 3. opis projektu, który rezydent planuje zrealizować w trakcie trwania rezydencji, wraz z krótkim opisem spodziewanych rezultatów (opis nie dłuższy niż 5000 znaków ze spacjami) oraz wskazaniem proponowanego czasu trwania rezydencji i skrótowego harmonogramu prac w projekcie;
 4. utwór / fragment utworu autorstwa własnego lub tłumaczenia (maksymalnie 10 stron A4), niekoniecznie opublikowanego lub przeznaczonego do publikacji.

Instytut Literatury jest zainteresowany publikacją powstałych w trakcie rezydencji prac lub ich fragmentów.

Pobierz regulamin
Pobierz formularz

Szczegóły dotyczące terminu i długości pobytu będą ustalane indywidualnie z rezydentami. Informacje dotyczące warunków udziału w programie znajdą Państwo w regulaminie.

Zgłoszenia, a także wszelkie pytania należy kierować na adres: rezydencje@instytutliteratury.eu

 

Program rezydencji literackich realizowany jest w ramach projektu „Program Rezydencji Artystycznych i Translatorskich” – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583).

 

ЛІТЕРАТУРНІ РЕЗИДЕНЦІЇ – УКРАЇНА

 

Інститут Літератури в Кракові за підтримки Міністерства культури і національної спадщини оголошує другу програму літературних резиденцій для письменниць і письменників, а також для перекладачок і перекладачів з України. Запрошуємо провести кілька творчих місяців (від трьох до одинадцяти) під опікою Інституту Літератури. Оголошуємо постійний набір заявок без обмеження терміну їх надсилання до прийняття рішення про завершення програми.

Організовуючи резиденції, ми прагнемо допомогти українським митцям в реалізації цікавих письменницьких та перекладацьких проєктів, а також залучити їх до польського літературного середовища. Учасникам програми пропонуємо сприятливі умови для творчої праці й реалізації проєктів: допомогаємо з житлом (можливим є проживання партнерів, дітей або домашніх тварин); надаємо стипендію не менше 3000 злотих (без урахування  податку); організовуємо логістичну підтримку й  запрошуємо долучитися до діяльності Інституту Літератури в Польщі й за кордоном, зокрема до популяризації української та польської літератури.

Набір стосується авторок і авторів, які:

 1. Є українськими громадянами або мають статус резидента України (включаючи осіб, які отримали Карту поляка).
 2. Представлять цікавий літературний/перекладацький проєкт.
 3. Мають хоча б одну опубліковану книжку.

Додатковою перевагою стане вміння спілкуватися польською та/або іншою іноземною мовою, особливо англійською, іспанською або мовами Центральної і Східної Європи.

Заявка повинна містити:

 1. Заповнену форму заявки;
 2. CV з переліком опублікованих літературних творів або перекладів;
 3. Опис проєкту, який резидент планує зреалізувати під час перебування в резиденції, короткий опис очікуваних результатів (не більше 5000 символів із пробілами) та зазначення бажаного періоду перебування разом із графіком роботи над проєктом.
 4. Твір / фрагмент власного твору або переклад (максимум 10 сторінок формату А4), не обов’язково опублікований або призначений для публікації.

 

Інститут Літератури зацікавлений у публікації творів або їх фрагментів, створених під час резиденції.

Завантажити Положення програми

Завантажити форму заявки

Деталі щодо дат і тривалості перебування будуть узгоджуватися з пошукувачами індивідуально. Інформацію про умови участі в програмі можна знайти в Положенні.

Заявки та будь-які запитання надсилайте, будь ласка, за адресою:

rezydencje@instytutliteratury.eu

 

Програма літературних резиденцій реалізується в рамках проєкту «Програма художніх та перекладацьких резиденцій» відповідно до положень Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» (Dz. U. poz. 583).