O nas

Instytut Literatury to narodowa instytucja kultury powołana w lutym 2019 roku. Naszym głównym zadaniem jest wspieranie twórców literatury niekomercyjnej, którym trudno zaistnieć na współczesnym rynku książki. Ponadto pomagamy czytelnikom w towarzyszeniu współczesnej twórczości, działając na rzecz rozwijania ich kompetencji kulturowych i zachęcając do głębszej, samodzielnej lektury wysokoartystycznej prozy i poezji. Istotnym zadaniem jest również podejmowanie działań na rzecz wymiany doświadczeń badawczych w zakresie literatury i jej kontekstów historyczno-kulturowych z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Te cele staramy się realizować na kilka sposobów.

Naszym kluczowym projektem jest „Kanon polski” – największy projekt wydawniczy w naszym kraju. Obecnie obejmuje on około stu pozycji, wśród których znalazły się utwory literackie, monografie, naukowe opracowania i teksty krytyczne. Są wśród nich zapomniane, albo mało znane utwory pisarzy emigracyjnych, ale też takich, którzy pisali w kraju po 1945 roku, zmagając się z cenzurą lub też publikując jedynie w drugim obiegu.

W nakładzie ośmiu tysięcy egzemplarzy wydajemy kwartalnik kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”. Na jego łamy zapraszamy nie tylko uznanych autorów, ale też młodych, nierzadko debiutujących, poetów, prozaików i dramaturgów. Znaczną część nakładu rozsyłamy bezpłatnie do bibliotek szkół średnich w całej Polsce, do każdego numeru dołączając monografie i antologie poświęcone największym postaciom polskiej literatury współczesnej składające się na Bibliotekę Krytyki Literackiej.

Inne wydawane przez nas czasopismo to „Trimarium. History and Literature of Central and Eastern European Countries” – kwartalnik naukowy w języku angielskim, na łamach którego prezentowaną są literackie i historyczno-kulturowe konteksty badań nad specyfiką Europy Środkowej i Wschodniej, a także inicjowane są dyskusje i pogłębione oceny wspólnego dziedzictwa tych krajów.

Wydajemy również beletrystykę (Biblioteka Literacka), pozycje literaturoznawcze skierowane do środowisk akademickich (Biblioteka Pana Cogito), zbiory esejów i szkiców krytycznych (Nowa Krytyka i Esej), tekstów poświęconych dziedzictwu „Solidarności” (Pokolenie „Solidarności”). Owocem współpracy z partnerami zagranicznymi są tłumaczenia książek współpracujących z nami pisarzy i krytyków na języki obce.

Pozostajemy aktywni także w sieci – na portalu NowyNapis.eu w periodyku „Nowy Napis Co Tydzień” ukazują się nowe wiersze, opowiadania, filmy i wywiady, zapisy spotkań autorskich i festiwali. Drugą część portalu stanowi Czytelnia, internetowe repozytorium gromadzące zarówno utwory współczesnych autorów, jak i poświęcone im teksty.

Ważną częścią naszej działalności jest wsparcie kultury i sztuki na Ukrainie: na ukraińskojęzycznym portalu www.posestry.eu publikujemy polskich autorów w przekładzie na język ukraiński, ale także twórczość artystów z Ukrainy, którym oferujemy Rezydencje Artystyczne i Translatorskie. Efektem pracy działu Międzynarodowych Projektów Translatorskich są również zagraniczne wydania polskiej literatury pięknej m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Rumunii czy Bułgarii.

Pragniemy aktywizować pisarzy i stwarzać czytelnikom różnorodne okazje do udziału w bieżącym życiu literackim. Dlatego organizujemy spotkania autorskie na żywo i w sieci, festiwale, koncerty i konkursy literackie, w tym Ogólnopolski Konkurs na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”, który każdego roku przyciąga setki twórców. Literaturoznawców, także doktorantów, zapraszamy na konferencje naukowe poświęcone współczesnym polskim pisarzom, w tym na organizowane cyklicznie Warsztaty Herbertowskie.