Misja

  • Misją Instytutu jest promowanie wartościowych utworów literackich i umożliwienie uzyskiwania dochodów przez twórców niekomercyjnych
  • Celem Instytutu jest poszerzanie kręgu wyrobionych literacko czytelników oraz przeciwdziałanie komercjalizacji literatury
  • Instytut Literatury jest jednym z praktycznych sposobów mecenatu państwa w dziedzinie kultury
  • Instytut prowadzi działalność w oparciu o finanse publiczne i dotacje sponsorów

Kim jesteśmy

Instytut Literatury, narodowa instytucja kultury, został utworzony na mocy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w lutym 2019 roku. Celem istnienia IL jest realizacja polityki kulturalnej państwa w zakresie polskiej literatury współczesnej. Obszar aktywności IL obejmuje także inne sztuki, wchodzące w różnorodne związki z literaturą, oraz naukę o literaturze i edukację literacką.

Zespół pracowników i współpracowników IL składa się nie tylko z osób pracujących wokół literatury, ale również z twórców literatury. Chcemy zarazem opiekować się autorami i być wśród nich obecni.

Skąd mamy pieniądze

IL dysponuje budżetem podmiotowym na realizację celów statutowych, przyznawanym corocznie ze środków MKiDN, oraz pieniędzmi uzyskiwanymi doraźnie na działania partykularne od organów państwa, samorządu, fundacji prywatnych i organizacji pożytku publicznego oraz od sponsorów prywatnych. Środki te przeznaczamy na finansowanie stałych, wieloletnich i doraźnych programów, które inicjujemy i prowadzimy w odpowiedzi na rozpoznane przez nas potrzeby środowiska literackiego w Polsce.

Dla kogo pracujemy

Nasze działania kierujemy do wszystkich tych, którym literatura jest potrzebna, których interesuje i którym zależy na jej rozwoju. Są to więc zarówno twórcy i odbiorcy literatury, jak i krytycy, badacze, tłumacze, wydawcy, księgarze, bibliotekarze, organizatorzy wydarzeń literackich.

Naszym zadaniem nie jest jednak popularyzacja czytelnictwa, lecz inicjowanie różnorodnych form obcowania z dziełami literatury najnowszej, inspirowanie oraz wspomaganie materialne i organizacyjne pisarzy. Za ważny element kompleksowego programu wsparcia literatury współczesnej uznajemy podnoszenie kompetencji czytelniczych, zwłaszcza wśród młodzieży i studentów, oraz promowanie rozmaitych form udziału Polaków w bieżącym życiu literackim.

Jak działamy

W celu realizacji swojej misji IL prowadzi, jako jeden ze swoich programów, działalność wydawniczą. Regularnie publikujemy wysokonakładowy kwartalnik artystyczny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”, którego ambicją jest śledzenie najważniejszych zjawisk w literaturze polskiej, umożliwianie konfrontacji różnorodnych postaw ideowych i estetyk, inicjowanie poważnych dyskusji i budowanie platformy wymiany opinii. Łamy „Nowego Napisu” otwieramy dla wszystkich, którzy mają do zaproponowania dzieła o niebanalnej tematyce i wysokiej jakości artystycznej. Z naszym pismem związana jest seria popularnych monografii twórczości pisarzy i krytyków z okresu szeroko pojętej współczesności.

Ponad siedem tysięcy egzemplarzy naszego periodyku, wraz z zestawem wspomnianych książek krytycznych, rozsyłamy za darmo do bibliotek w szkołach średnich i wyższych, a także do wybranych bibliotek publicznych w całej Polsce, polskich placówek kulturalnych i dyplomatycznych na świecie, instytucji kultury oraz osób publicznych zainteresowanych literaturą najnowszą; pozostała część nakładu trafia do sprzedaży.

Stałą serią wydawniczą IL jest również „Biblioteka Pana Cogito”, na którą składają się monografie naukowe dotyczące literatury nowoczesnej autorstwa najwybitniejszych badaczy polskich i zagranicznych. Ponadto IL wydaje książki literackie i o literaturze oraz wspiera publikacje innych podmiotów w ramach prowadzonych przez siebie programów.

Ważną częścią działalności wydawniczej IL jest „periodyk permanentny” obecny i powszechnie dostępny w Internecie. Na jego łamach staramy się śledzić i animować bieżące życie literackie za pomocą recenzji książek, relacji z wydarzeń literackich, wywiadów z pisarzami. W ramach obecności w przestrzeni wirtualnej IL prowadzi archiwum tekstów literatury najnowszej, tworzy telewizję internetową i gromadzi biogramy twórców.

Uważamy, że przeznaczone na kulturę pieniądze publiczne powinny trafiać do tych, bez których polska literatura by nie istniała – czyli do twórców i animatorów życia literackiego. Świadomie wspieramy ich materialnie, skupując teksty i wypłacając godziwe honoraria autorskie. Staramy się zapewnić twórcom odpowiednie warunki pracy, wspomóc materialnie ich wysiłek i praktycznie docenić kreatywność.