Statut2023-07-24T12:11:01+02:00

Statut

Zmiany w statucie Instytutu Literatury

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Instytutowi Literatury

Statut Instytutu Literatury z dnia 25 lutego 2019

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

§ 1.

Instytut Literatury, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115) zwanej dalej „ustawą”;
 2. zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury – Instytutu Literatury (Dz. Urz. MKiDN poz. 12);
 3. niniejszego statutu.

§ 2.

Siedzibą Instytutu jest Kraków, a terenem działania Rzeczypospolita Polska i zagranica.

§ 3.

 1. Organizatorem Instytutu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.
 2. Instytut podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
 3. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister.

Rozdział 2 – Zakres działalności Instytutu

§ 4.

 1. Do zakresu działalności Instytutu należy realizacja mecenatu państwa nad środowiskiem twórców i badaczy polskiej literatury współczesnej oraz krytyki literackiej, w tym:
  1. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współczesnej twórczości literackiej;
  2. podejmowanie działań służących upowszechnianiu współczesnej twórczości literackiej;
  3. wspieranie współczesnych polskich twórców literatury i popularyzacja ich dorobku w kraju i za granicą;
  4. ochrona współczesnej twórczości literackiej oraz podejmowanie działań na rzecz jej obecności w obiegu wydawniczym;
  5. dbałość o obecność współczesnej twórczości literackiej w procesie edukacji;
  6. podejmowanie działań służących podnoszeniu kompetencji odbiorców polskiej współczesnej twórczości literackiej oraz poszerzaniu ich kręgu.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Instytut realizuje w szczególności poprzez:
  1. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym:
   1. redagowanie i wydawanie kwartalnika kulturalnego „Nowy Napis” oraz prezentowanie na jego łamach oryginalnej poezji, prozy i dramatu, a także inicjowanie dyskusji literackich i pogłębionych ocen krytycznoliterackich,
   2. redagowanie i wydawanie serii wydawniczych, w tym:
    • Biblioteki Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”, będącej serią antologii z wstępami omawiającymi współczesną twórczość (w szczególności poetów i prozaików, których twórczość uwzględniona jest w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych) lub zbiorami tekstów krytycznoliterackich,
    • serii naukowej pod nazwą Biblioteka Pana Cogito;
  2. tworzenie specjalistycznych portali i baz danych poświęconych twórcom, badaczom i krytykom współczesnej polskiej literatury w języku polskim i językach obcych, w tym:
   1. prowadzenie portalu internetowego zawierającego najnowsze teksty literackie, bieżące recenzje i rozmowy z pisarzami, informacje o pisarzach, komentarze do wydarzeń literackich, archiwa – wzbogacone o materiały video, zdjęcia i nagrania audio,
   2. gromadzenie i bezpłatne udostępnianie zbiorów obejmujących repozytoria tekstów literackich, krytycznoliterackich oraz multimedia;
  3. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie współczesnej twórczości literackiej, badań literaturoznawczych i krytyki literackiej, w tym działanie na rzecz upamiętniania jubileuszy i rocznic;
  4. gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji o życiu literackim;
  5. dystrybucja publikacji, w tym kwartalnika kulturalnego „Nowy Napis” oraz Biblioteki Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis” do wybranych podmiotów działających w sferze kultury, oświaty i nauki;
  6. prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym szkoleń, warsztatów i kursów;
  7. organizowanie Warsztatów Herbertowskich;
  8. organizowanie interdyscyplinarnych spotkań twórczych, konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, festiwali i wystaw w kraju i za granicą;
  9. współpracę z organami centralnymi, władzami samorządowymi, instytucjami artystycznymi i kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze kultury i nauki, mediami i indywidualnymi twórcami, w celu realizacji zadań statutowych;
  10. wykonywanie uprawnień wynikających z posiadanych licencji i praw autorskich;
  11. obsługę programów Ministra oraz prowadzenie programów własnych Instytutu;
  12. przyznawanie stypendiów i nagród twórcom, krytykom i badaczom polskiej literatury współczesnej;
  13. realizowanie innych zgodnych z zakresem działalności Instytutu zadań zleconych przez Ministra.

Rozdział 3 – Zarządzanie i organizacja

§ 5.

Organami Instytutu są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.

§ 6.

 1. Dyrektor zarządza działalnością Instytutu i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
  1. odpowiedzialność za bieżącą działalność Instytutu;
  2. przygotowanie programów działania i planów finansowych na każdy rok kalendarzowy;
  3. sporządzanie sprawozdań merytorycznych i rocznych sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy;
  4. nadzór nad mieniem oraz racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
  5. wydawanie zarządzeń i innych wewnętrznych aktów Instytutu.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister, w trybie określonym ustawą.
 4. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy zastępcy.
 5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzgodnieniu z Ministrem.

§ 7.

 1. Rada jest organem doradczym i opiniotwórczym Dyrektora.
 2. W skład Rady wchodzi 12 osób wybranych spośród przedstawicieli środowisk związanych z przedmiotem działania Instytutu.
 3. Członków Rady na okres 5 lat powołuje Minister na wniosek Dyrektora.
 4. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
 5. Członkowie Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa w czasie jej kadencji w przypadku:
  1. zrzeczenia się członkostwa;
  2. ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonanie obowiązków;
  3. prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych;
  4. śmierci.
 7. W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie Minister powołuje członków Rady zgodnie ze wskazaniami określonymi w ust. 2.
 8. Za udział w pracach Rady jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
 9. Koszty działania i obsługi Rady ponosi Instytut.
 10. Pracownicy Instytutu nie mogą być członkami Rady.

§ 8.

Do zadań Rady należy:

 1. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów i planów Instytutu;
 2. analiza warunków i zadań podejmowanych przez Instytut;
 3. poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu;
 4. wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu;
 5. wyrażanie opinii i składanie wniosków do Ministra we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu, za pośrednictwem Dyrektora.

§ 9.

 1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady.
 3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć bez prawa głosu Dyrektor, przedstawiciel Ministra oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
 4. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane na żądanie:
  1. co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady;
  2. Ministra;
  3. Dyrektora.
 5. Posiedzenia Rady są protokołowane, a dokumentacja z posiedzeń jest przechowywana w siedzibie Instytutu.
 6. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 10.

 1. Instytut może tworzyć filie, ośrodki i oddziały specjalistyczne.
 2. Tworzenie, łączenie i likwidacja filii, ośrodków i oddziałów specjalistycznych następuje na podstawie zarządzenia Dyrektora po uzyskaniu zgody Ministra.
 3. Organizację wewnętrzną Instytutu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy.
 4. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Rozdział 4 – Majątek i finanse Instytutu

§ 11.

Minister zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Instytutu.

§ 12.

Majątek Instytutu wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działalności Instytutu.

§ 13.

Instytut prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 14.

 1. Źródłami finansowania Instytutu są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 2. Minister przekazuje środki finansowe dla Instytutu w formie dotacji:
  1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
  2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
  3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 15.

 1. Instytut może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną według zasad określonych w obowiązujących przepisach w celu finansowania działalności określonej w § 4.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:
  1. obrotu prawami autorskimi, zmierzającego do wydania i sprzedaży książek, biuletynów, czasopism oraz filmów, zdjęć, materiałów audiowizualnych i multimediów;
  2. organizacji i produkcji wydarzeń związanych z działalnością promocyjną, popularyzatorską, edukacyjną, kulturalną i wydawniczą, w tym konferencji, sympozjów, wystaw oraz warsztatów edukacyjnych;
  3. promocji i reklamy;
  4. sprzedaży publikacji, wydawnictw, materiałów promocyjnych oraz wyrobów przemysłu kultury, w tym materiałów audiowizualnych i multimediów, innych niż określone w §4;
  5. organizacji i prowadzeniu klubów literatury;
  6. wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku.

§ 16.

Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

Rozdział 5 – Przedstawicielstwo Instytutu

§ 17.

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

§ 18.

 1. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu, określając zakres pełnomocnictwa.
 2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra. Nie dotyczy to pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 6 – Postanowienia końcowe

§ 19.

Połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu dokonuje Minister w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 20.

Zmiany statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

Przejdź do góry