Procedury recenzowania, którymi posługuje się Wydawnictwo IL, są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanymi w formie broszury „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa, 2011).

Nadesłanie tekstu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzowania przyjętej w Wydawnictwie. Teksty przysyłane do redakcji są poddawane wstępnej ocenie i kwalifikacji w celu stwierdzenia, czy są zgodne z profilem Wydawnictwa oraz z wymaganiami zamieszczonymi w Informacjach dla Autorów.

Teksty niezgodne z profilem lub zawierające ewidentne błędy będą odrzucane na tym etapie i zwracane autorom z odpowiednim pismem wyjaśniającym.

Wszystkie prace poddawane są procedurze recenzji wydawniczej, a warunkiem publikacji jest otrzymanie pozytywnej recenzji.

Teksty zakwalifikowane są kierowane do redaktorów naukowych, którzy powołują dwóch niezależnych recenzentów, najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora.

 • Redakcja przekazuje potencjalnemu recenzentowi streszczenie tekstu, od czego zależeć będzie decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji, proponując też termin podjęcia decyzji.
 • Po wyrażeniu przez Recenzenta zgody na przyjęcie utworu do recenzji redaktor przesyła do recenzenta pełny tekst wraz z formularzem recenzji.
 • Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o dopuszczenie lub odrzucenie utworu do publikacji. Warunkiem zakwalifikowania utworu do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje.
 • Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję do kierownika wydawnictwa w postaci pisemnej na formularzu recenzji (Opinia o monografii, Opinia o opracowaniu) Recenzja musi zawierać jednoznaczną konkluzję dotyczącą odrzucenia tekstu (nie kwalifikuje się do druku), jego zakwalifikowania do opublikowania bez poprawek, dopuszczeniu do opublikowania po dokonaniu uzupełnień, zmian merytorycznych lub poprawek wskazanych przez recenzenta.
 • Redakcja nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, na przykład zdawkowych lub z nieumotywowanymi opiniami krytycznymi bądź pochwałami.
 • Autorzy są informowani o wynikach recenzji przez kierownika wydawnictwa, w procesie recenzowania zastosowanie ma tzw. zasada „double-blind review proces”, czyli tzw. „podwójnie ślepa recenzja”, która powoduje, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamość. Autorzy otrzymują recenzję do wglądu, aby mieć możliwość ustosunkowania się do uwag recenzentów. Autorzy są proszeni o zwrot poprawionego tekstu najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania recenzji.
 • W przypadku gdy w recenzji sformułowano opinię o konieczności przeredagowania utworu lub wprowadzenia istotnych zmian lub uzupełnień, recenzent ma prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 • W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich wobec redakcji.
 • W przypadkach spornych powoływani są dodatkowi recenzenci.
 • Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu utworu podejmuje redaktor naczelny.
 • Formularze recenzji znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydawnictwa.