Stosowane przez Wydawnictwo standardy etyczne oparte są:

Powinności Autora:

  1. Autor, zgłaszając pracę do wydania w Wydawnictwie IL, jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, a także do unikania takich zjawisk, jak:
  • plagiat, czyli przywłaszczenie cudzego utworu w całości bądź w części,
  • autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie.
  1. Autor zgłaszający publikację do wydania w Wydawnictwie IL powinien precyzyjnie podać wkład poszczególnych osób w powstanie utworu, z określeniem ich afiliacji, informacji na temat autorstwa koncepcji, założeń metodycznych, merytorycznego opracowania wyników itp.
  2. Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Dzięki opisanemu wyżej postępowaniu można uniknąć takich nieprawidłowości, jak:

  • autorstwo widmo (ang. ghost authorship), czyli pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły do powstania pracy,
  • autorstwo gościnne lub grzecznościowe (ang. guest authorship), czyli przypisanie autorstwa osobom, które nie mają wkładu w przedłożone opracowanie
  • sfabrykowanie danych, czyli oparcie pracy na nieprawdziwych wynikach badań.

 

W przypadku podejrzenia występowania jednej z wymienionych form nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej Wydawnictwo IL podejmuje następujące działania:

  • zwraca się do Autora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i rozstrzygnięcie, czy podejrzenia są uzasadnione i wymagają rewizji pracy lub jej odrzucenia. Decyzja o odrzuceniu pracy powinna być poprzedzona analizą całości utworu, której celem będzie wskazanie fragmentów nieoryginalnych, zduplikowanych lub zaczerpniętych z innego dzieła ze wskazaniem źródła ich pochodzenia. Taką analizę w uzasadnionych przypadkach Wydawnictwo IL przeprowadza z wykorzystaniem wybranego systemu antyplagiatowego,
  • przekazuje informację o stwierdzeniu udokumentowanego naruszenia zasad etyki do przełożonego jednostki podstawowej, w której zatrudniony jest Autor. W przypadku Autorów, którzy nie są pracownikami naukowymi, Wydawnictwo IL kończy współpracę nieprzyjęciem utworu do wydania.

W ten sposób gwarantujemy Czytelnikom pewność, że nasze publikacje są tworzone w sposób transparentny, uczciwy i z poszanowaniem autorstwa dzieła.