Версія українською мовою нижче (Wersja w języku ukraińskim niżej) 

Nabór do programu rezydencji został zakończony.

Instytut Literatury, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłasza program rezydencji literackich dla pisarek i pisarzy oraz tłumaczek i tłumaczy z Ukrainy. Program będzie realizowany przez okres dwóch miesięcy tj. marzec i kwiecień 2024 r. Ogłaszamy nabór. 

Organizując rezydencje, pragniemy pomóc zrealizować ciekawe projekty pisarskie bądź translatorskie, a także zaprosić ukraińskich twórców do wymiany doświadczeń z polskimi artystami. Naszym rezydentkom i rezydentom oferujemy dogodne warunki do pracy twórczej i realizacji projektów: pomagamy w zakwaterowaniu (możliwy jest pobyt partnerów, dzieci lub zwierząt domowych), stypendium w wysokości co najmniej 3000 zł brutto miesięcznie, wsparcie merytoryczne i logistyczne, a także możliwość zaangażowania się w działalność Instytutu Literatury w Polsce i za granicą, m.in. w promowanie literatury ukraińskiej i polskiej. 

Nabór skierowany jest do autorek i autorów, którzy: 

 1. posiadają obywatelstwo ukraińskie bądź status rezydenta Ukrainy (nie wyłączając osób, które jednocześnie posiadają Kartę Polaka); 
 2. przedstawią interesujący projekt literacki/translatorski; 
 3. mają w swoim dorobku co najmniej jedną wydaną drukiem książkę. 

Dodatkowym atutem będzie umiejętność komunikacji w języku polskim i/lub innym języku obcym, zwłaszcza w języku angielskim, hiszpańskim albo w którymś z języków krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

Aplikacja powinna zawierać: 

 1. wypełniony formularz zgłoszenia; 
 2. CV z wykazem opublikowanych dzieł literackich lub tłumaczeń; 
 3. opis projektu, który rezydent planuje zrealizować w trakcie trwania rezydencji, wraz z krótkim opisem spodziewanych rezultatów (opis nie dłuższy niż 5000 znaków ze spacjami) oraz wskazaniem proponowanego czasu trwania rezydencji i skrótowego harmonogramu prac w projekcie; 
 4. utwór / fragment utworu autorstwa własnego lub tłumaczenia (maksymalnie 10 stron A4), niekoniecznie opublikowanego lub przeznaczonego do publikacji. 

Instytut Literatury jest zainteresowany publikacją powstałych w trakcie rezydencji prac lub ich fragmentów. 

Pobierz regulamin.
Pobierz formularz.

Szczegóły dotyczące terminu i długości pobytu będą ustalane indywidualnie z rezydentami. Informacje dotyczące warunków udziału w programie znajdą Państwo w regulaminie. 

Zgłoszenia, a także wszelkie pytania należy kierować na adres: rezydencje@instytutliteratury.eu 

  

Program rezydencji literackich realizowany jest w ramach projektu „Program Rezydencji Artystycznych i Translatorskich” – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583). 

  

ЛІТЕРАТУРНІ РЕЗИДЕНЦІЇ – УКРАЇНА 

 

Набір на програму резиденцій завершився.

Інститут Літератури в Кракові за підтримки Міністерства культури і національної спадщини оголошує другу програму літературних резиденцій для письменниць і письменників, а також для перекладачок і перекладачів з України. Програма буде втілена протягом двох місяців (березень і квітень 2024 року) під опікою Інституту Літератури. Оголошуємо набір заявок без обмеження терміну їх надсилання до прийняття рішення про завершення програми. 

Організовуючи резиденції, ми прагнемо допомогти українським митцям в реалізації цікавих письменницьких та перекладацьких проєктів, а також залучити їх до польського літературного середовища. Учасникам програми пропонуємо сприятливі умови для творчої праці й реалізації проєктів: допомогаємо з житлом (можливим є проживання партнерів, дітей або домашніх тварин); надаємо стипендію не менше 3000 злотих (без урахування  податку); організовуємо логістичну підтримку й  запрошуємо долучитися до діяльності Інституту Літератури в Польщі й за кордоном, зокрема до популяризації української та польської літератури. 

Набір стосується авторок і авторів, які: 

 1. Є українськими громадянами або мають статус резидента України (включаючи осіб, які отримали Карту поляка). 
 2. Представлять цікавий літературний/перекладацький проєкт. 
 3. Мають хоча б одну опубліковану книжку. 

Додатковою перевагою стане вміння спілкуватися польською та/або іншою іноземною мовою, особливо англійською, іспанською або мовами Центральної і Східної Європи. 

Заявка повинна містити: 

 1. Заповнену форму заявки; 
 2. CV з переліком опублікованих літературних творів або перекладів; 
 3. Опис проєкту, який резидент планує зреалізувати під час перебування в резиденції, короткий опис очікуваних результатів (не більше 5000 символів із пробілами) та зазначення бажаного періоду перебування разом із графіком роботи над проєктом. 
 4. Твір / фрагмент власного твору або переклад (максимум 10 сторінок формату А4), не обов’язково опублікований або призначений для публікації. 

  

Інститут Літератури зацікавлений у публікації творів або їх фрагментів, створених під час резиденції. 

Завантажити Положення програми 

Завантажити форму заявки 

Деталі щодо дат і тривалості перебування будуть узгоджуватися з пошукувачами індивідуально. Інформацію про умови участі в програмі можна знайти в Положенні. 

Заявки та будь-які запитання надсилайте, будь ласка, за адресою: 

rezydencje@instytutliteratury.eu 

  

Програма літературних резиденцій реалізується в рамках проєкту «Програма художніх та перекладацьких резиденцій» відповідно до положень Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави» (Dz. U. poz. 583).