Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na kształt i funkcjonowanie polskiego środowiska literackiego. Ogłoszone dwukrotnie przez Instytut Literatury wsparcie w postaci Tarczy dla literatów pozwoliło w poprzednich latach na wydanie ponad dwóch setek artystycznych, niekomercyjnych książek. Analogiczna pomoc dla wydawców i pisarzy została przewidziana również na rok 2022.

Instytut Literatury ogłasza konkurs dla wydawców. Celem konkursu jest wydanie serii wydawniczych składających się minimum z dwóch, a maksymalnie z ośmiu premierowych książek poetyckich żyjących polskich autorów oraz jednej książki krytycznoliterackiej dotyczącej publikacji wydanych w ramach Tarczy dla literatów w latach 2020–2021. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do 8 maja 2022 roku poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. Pula środków przeznaczona przez Instytut Literatury do rozdysponowania w konkursie wynosi 720 000 PLN brutto. Wyboru wydawnictw, których projekty wydawnicze otrzymają wsparcie, dokona powołana przez Dyrektora Instytutu Literatury Komisja Konkursowa złożona z ekspertów w zakresie najnowszej literatury i krytyki literackiej reprezentujących szeroki przekrój współczesnych środowisk literackich.

Konkurs na serię wydawniczą to pierwszy projekt w ramach tegorocznej Tarczy dla literatów. Od 9 do 31 maja będziemy przyjmowali propozycje pojedynczych pozycji wydawniczych. Regulamin konkursu zostanie opublikowany w dniu ogłoszenia naboru.

Jak dokonać poprawnego zgłoszenia?

  • zgłoszenia przyjmowane są do 8 maja 2022 roku;
  • w temacie maila zgłoszeniowego powinna znaleźć się fraza „Seria wydawnicza”;
  • wniosek i kosztorys prześlij na adres tarcza@instytutliteratury.eu;
  • wszystkie szczegóły są opisane w regulaminie konkursu;
  • jeśli masz wątpliwości – napisz na adres tarcza@instytutliteratury.eu.

Regulamin

Załączniki

  1. Wzór wniosku i kosztorysu
  2. Wzór umowy o współpracę
  3. Lista publikacji dofinansowanych w ramach Tarczy dla literatów w latach 2020–2021