Ogłoszone trzykrotne przez Instytut Literatury wsparcie w postaci Tarczy dla literatów pozwoliło w poprzednich latach na wydanie setek artystycznych, niekomercyjnych książek. Pomoc dla wydawców i pisarzy została przewidziana również na rok 2023 w ramach Programu Wsparcia Literatury.

Instytut Literatury ogłasza konkurs dla autorów – Program Wsparcia Literatury 2023: Książka. Przedmiotem są książki z zakresu: literatury pięknej, literatury faktu, eseistyki, nauk o literaturze, krytyki literackiej oraz tłumaczeń wyżej wymienionych na język polski i z języka polskiego. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie do 30 czerwca 2023 roku projektu książki, pisemnego zobowiązanie współpracującego wydawnictwa do wydania książki (w razie uzyskania wsparcia) będącej przedmiotem projektu i poprawnie wypełnionego wniosku.

Zgłoszone do Konkursu książki oceniać będzie powołana przez Organizatora komisja, której skład zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, a najpóźniej – przy ogłoszeniu rezultatów naboru. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 lipca 2023 roku.

Konkurs dla autorów to drugi projekt w ramach tegorocznego Programu Wsparcia Literatury. Równolegle przyjmujemy propozycje serii wydawniczych.

Jak dokonać poprawnego zgłoszenia?

Zgłoszenia do Konkursu należy składać w formie pisemnej, przesyłając je mailem na adres promocja@instytutliteratury.eu. W temacie wiadomości należy podać „Program Wsparcia Literatury 2023: Książka” oraz imię i nazwisko, w treści maila zamieścić dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres zamieszkania), a do wiadomości załączyć następujące pliki:

  • projekt książki – opis (do dwóch strony) oraz tekst
  • wypełniony wniosek o zgłoszenie książki do Konkursu stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
  • pisemne zobowiązanie współpracującego wydawnictwa do wydania książki (w razie uzyskania wsparcia) będącej przedmiotem projektu, w nakładzie nie mniejszym niż 300 egzemplarzy, w czasie do 15 listopada 2023 roku
  • kosztorys wydania (w kwotach brutto) uwzględniający honorarium autorskie w wysokości minimum 2500 PLN brutto

Wszystkie szczegóły są opisane w regulaminie konkursu. Jeśli masz wątpliwości – napisz na adres promocja@instytutliteratury.eu.

Regulamin

Załączniki

  1. Wzór wniosku
  2. Wzór kosztorysu
  3. Wzór umowy o współpracę
Konkurs dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadaniaProgram wsparcia współczesnej literatury niekomercyjnej przez Instytut Literatury